Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Transitieplan 2022; op naar onderwijs op maat

Laatst bijgewerkt op:

;Onderwijs is in ontwikkeling. De huidige tijd, waarin een levenslange zekerheid en waardevastheid van een diploma heeft plaatsgemaakt voor een voorbereiding op “life long learning”, vraagt om een andere opzet van onderwijs. Meer onderwijs op maat met veel aandacht voor (het aanleren van) zelfregie bij de leerling. Hierbij moet ruimte worden gemaakt door flexibilisering van onderwijstijd. De realisatie dat niet iedere leerling hetzelfde nodig heeft in dezelfde tijd en op dezelfde manier is hierbij van groot belang. Er moet ruim baan worden gegeven aan het voorbereiden van iedere leerling op zijn/haar plek in de maatschappij. Daarbij is, vanuit vak lessen en gerichte coaching, ruime aandacht geven aan het ontwikkelen van 21ste vaardigheden van essentieel belang. Binnen het Olympus College is de komende vijf jaar tijd en ruimte vrijgemaakt om toe te werken naar een nieuwe invulling van onderwijstijd. Daarin zal de focus vooral liggen op het “opnieuw” invullen van de volgende pijlers: (flexibilisering van) de onderwijsorganisatie, toetsing en de invulling van het mentoraat/ coaching. Dit LoF-traject maakt deel uit van een grotere beweging die de invulling van onderwijs binnen mijn school opnieuw tegen het licht houdt en (in de richting van 2022) op een manier gaat invullen die beter past bij wat in de huidige tijd van onze toekomstige burgers wordt verwacht. De doelgroep is dus uiteindelijk de leerlingen en de medewerkers van het Olympus College te Arnhem. Het initiatief is voor mij “geslaagd” wanneer het komende jaar, vanuit een gedeeld idee wat een leerling in de huidige tijd zou moeten leren, beweging is gekomen in de traditionele ideeën over en invulling van onderwijs binnen mijn school. Deze beweging zal de komende vijf jaar moeten uitgroeien in een nieuwe invulling van onze onderwijsorganisatie en benadering van leerlingen.;Een aantal initiatieven van mijn kant komen hier samen. Binnen mijn eigen lessen ben ik al veel bezig met het opnieuw invullen van mijn onderwijstaak. Daarbij is al veel ruimte (gemaakt) voor het inoefenen van 21ste vaardigheden en is flexibilisering van de onderwijstijd al tot bepaalde hoogte gerealiseerd. Op microniveau is hierover al vaak sprake geweest van het delen van ervaringen (best-practises); denk bijvoorbeeld aan sectiegenoten, medeteamleden en collega’s van andere scholen. In het kader van dit streven van veranderingen realiseren in mijn eigen lespraktijk neem ik deel aan de leergang specialist digitale didactiek aan Hogeschool Saxion in Deventer. Deze ervaringen en inzichten deel ik veelvuldig binnen mijn onderwijsinstelling. Daarnaast is er binnen het Olympus College een transitiebeweging gestart om binnen de organisatie te werken aan de voorgenoemde doelen. Deze beweging valt uiteen uit ontwikkelgroepen die vanuit elke afdeling zijn gevuld met medewerkers (mavo, havo, vwo en Jan Ligthart). Ik maak met drie collega’s deel uit van de ontwikkelgroep die vanuit het mavoteam is samengesteld. Daarnaast/ daarboven is een regiegroep samengesteld die de eenheid bewaakt en de overeenkomsten van initiatieven met elkaar verbindt. Zowel de ontwikkelgroepen als de regiegroep vraagt om input vanuit de andere geledingen van de organisatie en koppelt de initiatieven en procesinformatie ook weer terug. Zo ontstaat er een dynamisch geheel dat is ingebed (en gefaciliteerd) in/door de organisatie/ het managementteam. De initiatieven die worden ontplooit zullen zich richten op verschillende mensen/groepen:Om te beginnen de leden van mijn eigen (en de andere) ontwikkelgroep(en). Daarnaast mijn sectiegenoten en teamleden. Verder natuurlijk mijn eigen leerlingen, doordat zij los van de algemene initiatieven en processen, ook zullen ervaren dat zij verschillende leerroutes kunnen volgen en dat er een beroep wordt gedaan op verschillende vaardigheden die passen in het principe van “life long learning”. Zij zullen tevens mijn ondersteuning en begeleiding ervaren bij het aanleren hiervan. Binnen de organisatie (en overigens ook de leerlingen) zijn vooruitstrevende mensen te vinden (die mijn initiatieven over het algemeen positief kritisch volgen) en wat meer behoudende mensen die wat afwijzender staan. Ik vind het belangrijk om me op beide groepen te richten, maar de energie zal ik vooral moeten halen uit de eerste groep. Daarbij vind ik het van belang om eventuele tegengeluiden op het gebied van veranderingen bij reflectie te leggen naast het bijgevoegde overzicht die aanduidt wat de achtergrond van verschillende reacties kan zijn. Dit maakt gerichte communicatie en het wegnemen van (voor-)oordelen gemakkelijker.De komende tijd staan verschillende stappen op mijn/ onze planning. In mijn eigen onderwijspraktijk ga ik (nog) meer inzetten op procesbegeleiding. Het bijgevoegde schema biedt daar inzichten en aanknopingspunten in. Binnen de ontwikkelgroep wb transitie zullen we vanuit een beschrijving van de huidige situatie toewerken naar de omschrijving van een gewenste situatie in de toekomst. Zoals aangegeven bundelen we deze ideeën met andere ontwikkelgroepen. Op mijn verzoek is besloten om te gaan werken met het ADDIE-model als leidraad om dit proces ook eenduidig te houden. Daardoor wordt het gemakkelijker om tot een gemeenschappelijke opzet te komen. Er zijn al gemeenschappelijke bijeenkomsten en studiemiddagen gepland. Zowel voor deze groepen onderling als met de andere medewerkers binnen onze school. Ook zal ik dit jaar weer enkele cursussen geven op het gebied van het gebruik van digitale middelen om het onderwijs aan leerlingen meer op maat te brengen. Deze cursussen zijn toegankelijk voor alle medewerkers van Quadraamscholen.