Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Reglement LOF 2020-2021

Laatst bijgewerkt op:

Reglement LOF 2020-2021[1]In dit reglement vind je de voorwaarden voor deelname. Door het indienen van jouw initiatief ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. LerarenOntwikkelFonds

LOF ondersteunt en verbindt initiatieven van leraren en docenten die bijdragen aan een verdieping en versterking van het leraarschap c.q. docentschap. Initiatieven kunnen zowel pedagogisch-didactisch van aard zijn als meer gericht op vakinhoudelijke vraagstukken. Ook initiatieven rondom kennisdeling passen binnen de doelstelling van het fonds. LOF wordt georganiseerd door het CAOP en ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Subsidie in het kader van LOF wordt uitsluitend verstrekt conform dit reglement en de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds.

 1. Aanvraagprocedure

Initiatieven voor het po, (v)so, vo of mbo worden digitaal aangevraagd bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) via het daarvoor beschikbare aanvraagformulier voor het programma van LOF. Voor het aanmelden van een initiatief is toestemming van het bevoegd gezag nodig. De aanvraagperiode voor het schooljaar 2020-2021 loopt van 13 mei 7.00 uur tot en met 27 mei 2020. Na het indienen van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier krijgt de aanvrager een digitale ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure. De bevestiging wordt uitsluitend verstuurd naar het in de aanvraag vermelde e-mailadres van zowel de aanvragende leraar of docent als het bevoegd gezag. Ontvangt de aanvrager geen ontvangstbevestiging dan is het raadzaam meteen contact op te nemen met DUS-I via ocwsubsidies@minvws.nl of bel met 070 3405566 keuze 2. Voor inlichtingen en adviezen over het invullen en indienen van een aanvraagformulier kan informatie worden ingewonnen per mail, ocwsubsidies@minvws.nl

 1. Selectiemomenten

Het schooljaar 2020-2021 kent één aanvraagtermijn en één selectiemoment na sluiting van de aanvraagtermijn. Uiterlijk 30 juni 2020 krijgen de indiener en het bevoegd gezag uitsluitsel van DUS-I over de LOF-aanvraag. In geval van toekenning van de aanvraag ontvangt het bestuur van de school de beschikking.

 1. Selectieprocedure
 1. Toetsing. Aanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria uit de subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (zie onder punt 6 van dit reglement).
 2. Jury. Per sector po, vo en mbo[2] wordt er een aparte jury samengesteld bestaande uit leraren uit de desbetreffende sector. De jury beoordeelt alle aanvragen aan de hand van het beoordelingskader dat is gebaseerd op de criteria zoals omschreven in de subsidieregeling. De jury nomineert alle voldoende beoordeelde aanvragen voor toelating tot de regeling voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Vervolgens besluiten de Ministers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op basis van volgorde van (volledige) binnenkomst, welke aanvragen definitief worden gehonoreerd.
 3. Toewijzing. Toewijzing vindt plaats door DUS-I middels een bericht aan de aanvrager en aan het bevoegd gezag van de school waar de aanvrager werkt. Het bestuur ontvangt de bijbehorende beschikking.
 4. Afwijzing. Wordt de aanvraag afgewezen dan ontvangt zowel de aanvrager als het bestuur een e-mail met de motivatie waarom de aanvraag wordt afgewezen. Het bestuur ontvangt de beschikking met de motivatie. DUS-I en het CAOP leggen geen verantwoording af over het advies van de jury. Over dit advies kan niet met de jury worden gecorrespondeerd.
 1. Voorwaarden

Bij de toelating tot het programma geldt een aantal voorwaarden. Deze zijn:

 1. De aanvrager heeft nog niet eerder als deelnemer met gehonoreerde aanvraag deelgenomen aan LOF of aan de MBO Onderwijspioniers.
 2. De aanvrager is ten minste acht uren per week werkzaam als leraar of docent (onderwijs geven aan leerlingen in het po, (v)so, vo of mbo)).

Gedurende de looptijd van het programma gelden de voorwaarden:

 1. De aanvrager neemt verplicht deel aan de activiteiten van het LOF-programma. Het is niet mogelijk om een collega mee te nemen.
 2. Bij de tweede lab-bijeenkomst is de leidinggevende van de aanvrager aanwezig.
 3. De aanvrager neemt ook deel aan andere activiteiten, die bijdragen aan kennisdeling, zowel binnen het netwerk van LOF als daarbuiten als in het eigen netwerk.
 4. De activiteiten moeten uiterlijk 31 juli 2021 zijn afgerond
 5. De aanvrager bespreekt regelmatig de voortgang van het eigen initiatief met de LOF-coach en tijdens de LOF-labs.
 6. Resultaten van het initiatief, evenals de kennis en ervaringen die tijdens het proces worden opgedaan, worden door de aanvrager zoveel mogelijk zelf openbaar gemaakt en de aanvrager stelt deze op verzoek beschikbaar aan derden. Daartoe wordt onder meer een deel van de website van LOF door de leraar of docent zelf ingevuld.
 7. De aanvrager vermeldt, waar het mogelijk en relevant is, dat het initiatief mogelijk is gemaakt door LOF.
 8. Het is niet toegestaan een initiatief te relateren aan een (eigen) bedrijf en er mogen geen commerciële activiteiten ontplooid worden op basis van het initiatief.
 9. Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor een al bestaand initiatief, wel voor de doorontwikkeling van een bestaand initiatief. Alleen de kosten die betrekking hebben op de doorontwikkeling mogen deel uit maken van de begroting van de ingediende aanvraag.
 10. De aan het initiatief toegekende subsidie kan alleen worden aangewend voor activiteiten die gericht zijn op:
 11. de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
 12. het versterken van de professionalisering van leraren;
 13. het versterken van de beroepsgroep.
 14. De aanwending van de subsidie moet gericht zijn op een duurzaam effect. Uitvoering van onderwijsactiviteiten kan in principe niet uit de subsidie worden bekostigd, tenzij een van het regulier onderwijsproces uitgezonderd experiment noodzakelijk is als voorbereiding op reguliere inbedding in het onderwijsprogramma.
 15. De toelating tot het programma is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 16. Afwezigheid van de aanvrager bij de LOF-labs is alleen toegestaan als er sprake is van ziekteverlof dan wel zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit dient persoonlijk gemeld te worden bij de coach door de aanvrager of zijn/haar leidinggevende. Omdat het een persoonlijk traject is, is vervanging tijdens de LOF-labs niet mogelijk.
 17. Met het indienen van een aanvraag, verklaart de deelnemer (aanvrager) dat hij/zij akkoord gaat dat het CAOP een persoonlijk profiel van de deelnemer, inclusief profielfoto, op de site van LOF publiceert. De deelnemer levert een passende profielfoto aan, nadat de aanvraag is goedgekeurd, en draagt bij aan het actueel houden van zijn/haar profiel. Als de deelnemer zwaarwegende bezwaren heeft tegen het publiceren van een profielfoto, dient dit uitgelegd te worden in het veld ‘Ruimte voor opmerkingen’ van het aanmeldformulier.

6. Meldingsplicht De aanvrager moet meteen melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel worden verricht. Je kunt deze melding doen door te mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl. 7. Toetsingscriteria[3] Een aanvraag wordt door de jury in ieder geval getoetst op onderstaande criteria. Voor meer informatie over de toetsing bekijkt u het beoordelingskader:

 1. De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs en/of de mate waarin de activiteiten innovatief en creatief zijn binnen de context waarin de leraar werkzaam is;
 2. De mate waarin de leraar en de leraren in zijn directe omgeving een leerproces gaan doormaken en/of de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de versterking van de beroepsgroep;
 3. De mate waarin de activiteiten door leraren zelf worden uitgevoerd;
 4. De kosten van de activiteiten staan in een redelijke verhouding tot de voorgenomen doelstellingen en de daarvan te verwachten resultaten.

Aanvragen dienen inhoudelijk en financieel voldoende te zijn onderbouwd om een volwaardige afweging op bovenstaande criteria te maken. Aanvragen die naar de mening van de jury onvoldoende zijn onderbouwd worden zonder weging van de criteria afgewezen.

 1. Begeleiding

LOF ondersteunt leraren en docenten met het uitwerken van hun initiatief voor het ontwikkelen van zichzelf en van het onderwijs. Deelnemers ontvangen een jaar lang begeleiding in de vorm van:

 • LOF-labs. In drie verplichte leerbijeenkomsten komen alle deelnemers (deels per groep) samen. Hier wordt ervaring uitgewisseld, kennis en inspiratie opgedaan en de voortgang besproken. De LOF-labs duren de gehele. Het is niet toegestaan om een collega mee te nemen naar het LOF-lab, ook niet als deze collega betrokken is bij jouw initiatief. De enige uitzondering hierop is het tweede LOF-lab waarbij het verplicht is om met je direct leidinggevende te komen.
 • Subsidie met een minimum van €4.000,- en een maximum van € 30.000,-, bijvoorbeeld om de leraar of docent vrij te roosteren voor de uren waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het initiatief.
 • Coaching. Voor gehonoreerde aanvragen wordt in groepsverband een vaste LOF-coach toebedeeld. De coach denkt gedurende de looptijd van het programma mee, begeleidt de deelnemers in het proces van het opzetten van het initiatief en is ook tussentijds bereikbaar voor tips en adviezen.
 • Netwerk van collega-vernieuwers. Deelnemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om van en met elkaar te leren binnen het netwerk van deelnemers. Deze community heeft een prominente plek op de website.
 • Podium. Naast een digitaal podium (de website) krijgen deelnemers de kans hun initiatieven te presenteren, uit te wisselen en aan te scherpen tijdens diverse (LOF)-labs.
 1. Financiën en verantwoording van gemaakte kosten
 1. De subsidie wordt beschikbaar gesteld via het bevoegd gezag van de school.
 2. Het bestuur stelt de aanvrager in de gelegenheid om het goedgekeurde LOF-project uit te voeren. De besteding van de subsidie draagt te allen tijde bij aan het realiseren van het initiatief.
 3. Materiële zaken die gekocht worden van het budget worden geen privé-eigendom van de aanvrager, maar worden eigendom van de school.
 4. Kosten of verplichtingen die voor de toekenning van de subsidie zijn gemaakt of aangegaan kunnen niet uit de subsidie worden bekostigd.
 5. Financiële verantwoording vindt conform de wettelijke regeling plaats en geschiedt via de jaarrekening van het bevoegd gezag.
 6. In deze subsidieregeling wordt bij de inzet van personeel uitgegaan van het vervangingsprincipe. In de begroting worden de uren opgenomen die de aanvrager en zijn collega’s nodig hebben voor de uitvoering van het initiatief. Naast uren voor de vervanging van leraren/docenten kunnen ook uren voor de vervanging van andere collega’s, leidinggevenden of OOP-ers opgevoerd worden. LOF hanteert als voorwaarde dat initiatieven voornamelijk door leraren/docenten worden uitgevoerd. Voor alle vervangingsuren wordt (per sector) hetzelfde tarief gehanteerd.
 7. Indien het initiatief wordt gerealiseerd samen met leraren/docenten (en/of andere medewerkers) van andere scholen (ook onder een ander bevoegd gezag) kan het betreffende deel van de subsidie overgedragen worden naar de andere school. Deze school verantwoordt de besteding daarvan dan weer in de eigen jaarrekening.
 8. Maximaal 10% van de toegekende subsidie mag besteed worden aan inhuur van derden.
 9. Maximaal 20%, én ten hoogste € 5.000,-, van de toegekende subsidie mag besteed worden aan materiële kosten.

10. Aanpassing voorwaarden Deze voorwaarden kunnen worden aangepast. Geldig is de meest recente versie die op deze pagina gepubliceerd is. Wijzigingen zullen geen invloed hebben op al verleende of toegekende subsidies. Den Haag, mei 2020 [1] Dit reglement is geschreven door het CAOP en gebaseerd op de Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF). In geval van verschillen in dezelfde teksten tussen het reglement en genoemde subsidieregeling is de tekst van de Subsidieregeling LOF leidend. [2] Aanvragen uit het so worden beoordeeld door de po-jury. [3] Onder leraar wordt ook docent verstaan.;None;None