Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ready for the Ride - Bijeenkomst Effectief Leiderschap op de Parel

Laatst bijgewerkt op:

Verslag informatiebijeenkomst op de Parel - ’t Harde - 21 mei 2019 Verandering doorvoeren - Op basisschool de Parel, waar een grote verandering wordt doorgevoerd op basis van de methode Effectief Leiderschap(zie ook Blog d.d. 13 maart 2019), heb ik een informatiebijeenkomst bijgewoond. De veranderingen die worden ingezet, hebben niet alleen betrekking op de (sociaal emotionele) ontwikkeling van leerlingen, maar richten zich ook op het team, op de persoonlijke én de professionele ontwikkeling van de leerkrachten zélf. Door in deze fase het team zélf centraal te stellen, wordt er een stevige basis gelegd om met de kinderen dit proces verder op te pakken, wat ook al gebeurt. Zo wil men binnen het team a). meer mét elkaar dan óver elkaar praten. b). leerkrachten meer betrekken bij de besluitvorming op school (minder eenrichtingsverkeer vanuit MT.) c). schoolbreed meer inzetten op het stimuleren van de eigen inbreng, het dragen van verantwoordelijkheid, het naar elkaar toegroeien, samenwerken en het in handen nemen van de eigen regie. Gezien en gekend worden – Om deze en andere veranderingen op de Parel te borgen, is het van belang dat zowel leerkrachten, als leerlingen, zich gezien en gekend weten, dat er een onderlinge verbondenheid groeit en dat er autonome groeistappen gezet worden. Opgelegde regels staan niet langer meer centraal, maar verandering en inspiratie van binnenuit, waarbij wederkerigheid, vertrouwen en veiligheid belangrijke sleutelwoorden zijn, waaruit gezamenlijk gedragen richtlijnen en afspraken voort kunnen komen (Trust is the highest form of inspiration). Zo zijn de verplichte klassenbezoeken (met afvinklijstjes) geschrapt en wordt er binnen het team veel meer ingezet op met elkaar praten, op de groei van wederzijds vertrouwen en op het aangeven van je eigen (leer)wensen en mogelijkheden. Verantwoordelijkheid – Het leren dragen van – en omgaan met – verantwoording  vormt één van de pijlers onder deze veranderingsprocessen. Hoe ontwikkel je verantwoordelijkheid, creëer je ruimte voor inspraak, denk je samen na en laat je de onderlinge betrokkenheid groeien? Iedere leerkracht, maar ook elk kind, wil graag competent gevonden worden. Waar ben je sterk in en waarin wil – en kun – jij je nog verder ontwikkelen? Andere vragen die naar voren komen zijn: Hoe kunnen we beter met elkaar, de leerlingen en de ouders communiceren? Hoe maken we de school veiliger en hoe geven we concreet inhoud aan onze gezamenlijk ontwikkelde visie? Sociaal emotionele ontwikkeling – De (sociaal emotionele) ontwikkeling van leerlingen vraagt volgens de directeur, dhr. Jos van Dijk, om een investering, die verder reikt dan het geven van wekelijkse lesjes. Hoe ontwikkel jij je zelf, als een betrokken en een verantwoordelijk persoon? Minder regels, meer waarden en een gezonde discipline gaan hierbij volgens hem hand in hand. Deze ontwikkeling van binnenuit stimuleert alle betrokkenen om meer zélf na te denken en dezelfde taal te spreken die ook in de Methode The Leader in Me wordt gehanteerd. De 7 principes – Deze Methode stelt 7 principes, of uitgangspunten, centraal, die in een tekening van een boom zijn verwerkt. De wortels van de boom staan symbool voor ontwikkelingsaspecten in jezelf, die je niet ziet. Zij leggen de basis voor de rest van de boom. ‘Onder de grond’ tref je de volgende principes aan: 1). Wees proactief (maak van binnenuit je eigen keuzes). 2). Maak plannen (wat zich ook van binnenuit vormt). 3). Kies voor het belangrijkste eerst (bijv. eerst werken en dan spelen). Deze drie aspecten ondersteunen de ontwikkeling van een grondhouding (wortels in de bodem). Boven de grond gaat deze ontwikkeling verder: 4). Creëer win-win situaties (zo onderschrijven tal van uitspraken van Jezus dit principe: ‘Houd evenveel van anderen als van jezelf.’) 5). Eerst begrijpen en dan begrepen worden (kijk anderen aan en luister niet alleen met je oren, maar ook met je hart). 6). Samen is beter (kijk eens naar een kolonie mieren). 7). Houd je zaag scherp (m.a.w. blijf ook goed voor jezelf zorgen, want met een botte zaag krijg je weinig voor elkaar (uitputtend)).Verankeren – Al deze principes worden momenteel binnen het team en de school verankerd. Het team heeft een 2-daagse studiedag gevolgd en is met het Mission Statement aan de slag gegaan; de sfeer in de school is prettig; de lerarenkamer is van een ‘vergaderhonk’ veranderd in een warme ‘huiskamer’; rapporten zijn aangepast, met meer ruimte de persoonlijke groei van kinderen te benoemen; er worden (levens)lessen ontwikkeld die diepgang hebben en een beroep doen op wie je werkelijk bent en wilt zijn, mede in relatie tot de ander; kind-gesprekken worden schoolbreed aangeboden met aandacht voor het kind zelf en zijn/haar persoonlijke groei, mede in relatie tot het dragen van verantwoordelijkheid, je eigen welzijn, ed.; er is een continurooster ingevoerd, wat weerstand opriep, maar nu als een goede stap voorwaarts wordt ervaren. Inzetten op het team –Het team staat in deze beginfase centraal, waar de leerlingen nu al de vruchten van plukken. Het team is er duidelijk in waar de school voor staat, waarbij niet iedereen tevreden gesteld kan worden. Het team werkt hard en hun bezieling is overal in school te bespeuren. Dit is wat de deelnemers van deze studiebijeenkomst tijdens een vrije ‘toer’ door de school ook duidelijk is opgevallen. Autoritair gedrag is weggeëbd en nieuwe kansen voor het team en de school dienen zich aan. Conclusie – Met een warm gevoel verlaat ik de school. Hoe mooi is het in elkaars ‘keuken’ te mogen kijken, van elkaar te leren en elkaar over en weer te verrijken, wat vandaag zeker is gebeurd. Hoe prachtig past dit project in de ontwikkeling van Moreel Leiderschap, waarover mijn LOF project gaat en waarvoor inmiddels talloze, waardevolle contacten zijn gelegd. Bedankt team en leerlingen van de Parel!;None;None